d

ChinArmArt Tag

ChinArmArt «Անդին. հայոց ճանապարհորդության տարեգրություն» ֆիլմի հանդիսատեսին հաճախ հետաքրքրում է միջնադարյան աստղալաբը, որը տեղ է գտել ֆիլմի պաստառի վրա։ Այն հայտնաբերվել է նկարահանող խմբի՞ կողմից: Ինչո՞ւ հենց այդ առարկան դարձավ ձեր ֆիլմի խորհրդանիշը: Ռուբեն Գինեյ Լավ հարցադրում է. երկար

Our contacts

WeChat ID: ChinArmArt2023

Email: [email protected]

Phone number: (+86) 17368731365